Rólunk

A bankvaltas.hu független, hazai, pénzügyi szektort célzó, tartalom aggregátor és közösségi oldal.

Célunk, hogy összegyűjtsük az összes tartalom szolgáltató releváns tartalmát, megmutassuk azokat a felhasználóknak és lehetőséget adjunk a látogatóinknak, hogy a közösségi felületeinken értékeljék, rangsorolják a cikkeket személyes igényeiknek megfelelően.

A tartalmakat minden felhasználónknak az egyedileg állítjuk össze, értesítéseket küldünk, ha a felhasználónk érdeklődésének megfelelő tartalom jelent meg az interneten, magyar nyelven.

Partnereink és szakértőink pedig magas színvonalon válaszolnak az egyedi kérdésekre a zárt közösségi felületen.

A bankvaltas.hu -t a Webb & Flow Ltd. üzemelteti. A bankvatlas.hu szerverek Németországban találhatók.

Kapcsolattartó:

LUKÁCS Krisztián +36-30-9256635 +44 7518 571553